Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společnosti Divadlo OKKO z.s. v  rámci Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation)

 

1. K čemu slouží tento dokument?

• účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, jak naše společnost nakládá s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které o Vás zpracováváme

2. Co jsou to osobní údaje?

• veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“), tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat

3. Co je to zpracování osobních údajů?

• jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a  výmaz nebo zničení

4. Za jakým účelem se Vaše osobní údaje zpracovávají a jakých osobních se údajů se to týká?

 • • Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro tyto účely
  • • plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, především poskytování objednaných služeb (objednaných představení na vlastní scéně nebo zájezdových představení, vstupenek na představení
  • • dodržení našich zákonných povinností
  • • náš oprávněný zájem (např. uplatnění našeho nároku plynoucího ze smlouvy, zasílání informací o našich službách – přímý marketing apod.)
  • • s ohledem na uvedené účely zpracováváme pouze údaje, které uvádíte ve smlouvě (objednávce) s námi, případně údaje, které od Vás získáme v průběhu plnění smlouvy, tedy:
 • ○ jméno a příjmení, případně IČO a DIČ u podnikatelů, u fyzických osob datum narození
 • ○ bydliště, doručovací adresa, případně sídlo a fakturační adresa u podnikatelů
 • ○ e-mailová adresa a telefonní číslo
 • ○ údaje o tom, jaké služby a v jakém rozsahu od nás využíváte
 • • zpracování Vašich osobních údajů pro účely splnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění z naší strany

5. Potřebujeme ke zpracování údajů Váš souhlas?

• v současné době nikoli, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v režimech, k nimž výslovný souhlas není potřeba

6. Co je to přímý marketing?

 • • přímý marketing je možnost oslovování Vás, našich diváků (zákazníků), s nabídkou obdobných služeb, jaké od nás již využíváte (typicky půjde o oznámení o novinkách v nabídce, akčních cenách apod.)
 • • toto oslovování může probíhat formou e-mailu či SMS, pokud jste takovýto kontakt uvedli při Vaší předchozí objednávce našich služeb
 • • vždy přitom máte možnost se ze zasílání takovýchto nabídek zdarma a jednoduše odhlásit (tzv. unsubscribe), a to jednoduchým kliknutím na odkaz, který najdete v naší emailové zprávě, případně i jiným způsobem, o kterém Vás budeme včas informovat

7. Kdo je to správce a kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

 • • správcem je ten, kdo nejen zpracovává Vaše osobní údaje, ale především pro toto zpracování stanovuje účel a prostředky
 • • Vaše osobní údaje zpracováváme my, Divadlo OKKO z.s. IČ: 22672974, se sídlem Lhotákova 2421/2, Praha 8, 182 00 Praha 8 – jsme tedy správcem Vašich osobních údajů
 • • dále nemá k Vašim osobním údajům v rozsahu uvedeném v bodě 4) přístup nikdo jiný

8. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • • Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli
 • • po skončení smluvního vztahu v uchovávání pokračujeme, jestliže pro nás tato povinnost plyne z právních předpisů (v současné době to může být až 10 let)
 • • dalším důvodem pro uchování osobních údajů i po skončení smluvního vztahu je uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. evidence a vymáhání dlužné částky)

9. Jaká jsou Vaše práva?

 • • právo na informace o zpracování (veškeré nezbytné informace naleznete v tomto informačním memorandu, pokud zde nenaleznete to, co hledáte, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže)
 • • právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu či výmaz
 • • máte právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování
 • • zároveň máte právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů
 • • pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, máte právo na jejich výmaz
 • • právo vznést námitku (námitku máte možnost vznést kdykoliv, když se domníváte, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy)
 • • na základě námitky jsme (v případě její oprávněnosti) povinni zpracování Vašich osobních údajů ukončit (bude se jednat o případy, kdy bychom Vaše osobní údaje zpracovávali z důvodu našeho oprávněného zájmu, který by již pominul)
 • • právo na přenositelnost údajů (pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje předali jinému správci, uděláme tak v rozsahu, v jakém o to požádáte)
 • • právo podat stížnost u ÚOOÚ (kdykoliv můžete podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz)
 • • právo na omezení zpracování (v případě, že jsou Vaše zpracovávané údaje nepřesné, omezíme jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění, zpracování omezíme také po dobu, po kterou prověřujeme, že Vámi vznesená námitka je legitimní)
 • • právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů (toto právo spočívá v naší povinnosti oznámit Vám v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, z nějž vyplyne vysoké riziko pro Vaše práva a  svobody)

10. Naše kontaktní údaje

 • • kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně v sídle naší společnosti Divadlo OKKO z.s., Lhotákova 2421/2, Praha 8, 182 00
 • • v souladu s právními předpisy jsme jmenovali tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů, který je nezávislý a má na starosti dohled nad tím, aby naše společnost nakládala s osobními údaji tak, jak má. Pověřencem je Martin Víšek. Zde je jeho e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

vítejte na našem webu

 • Jsme rádi, že jste dobrouzdali až k nám a ať už jste se na naše stránky dostali náhodou nebo cíleně, věříme, že zde najdete odpovědi na Vaše otázky a že Vás možná i přimějeme k tomu nás poznat blíže.

  Divadlo OKKO

přihlášení k odběru divadelního občasníku